S.K. Londerzeel

Omdat voetbaltalent kansen moet krijgen

Afspraken SK Londerzeel

Organisatie en afspraken zijn sleutelwoorden in onze club
Om alles in goeie banen te leiden maken wij met al onze jeugdspelers én hun ouders een aantal afspraken.
Alle jeugdspelers en ouders verklaren zich akkoord met deze afspraken bij de inschrijving.

Afspraken

- De enige voertaal binnen KLSK is het Nederlands. Dit betekent dat alle interne communicaties in het Nederlands dienen te gebeuren.
- Afwezigheden op trainingen en of matchen worden vooraf gemeld met vermelding van reden en duur. Bij kwetsuur zal er in onderling overleg met de trainer een aangepast trainingsschema opgemaakt worden.
- Het nemen van een douche na elke training en wedstrijd is verplicht. 
- De uren van trainingen zijn de uren waarop de training effectief start. Alle spelers dienen op dat moment in sportkledij aanwezig te zijn op het veld.
- Schoenen worden buiten gereinigd, aan de daartoe voorziene kraantjes. Er worden GEEN schoenen gereinigd onder de douche.
- In de gebouwen wordt niet gevoetbald of gespeeld. Bij inbreuk op deze regel wordt de bal van desbetreffende speler ingehouden.
- Het reinigen van de kleedkamer gebeurt door het onderhoudspersoneel. We verwachten van alle spelers (vanaf U12) dat ze na de training/match de kleedkamer netjes achterlaten. De trainer zal als eindverantwoordelijke afspraken maken met zijn team hoe dit georganiseerd wordt. De aangewezen verantwoordelijken houden zich aan de afspraken.
- Spelers die opzettelijke schade toebrengen aan de accommodatie van de club of de geparkeerde wagens op de parking, worden, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld voor deze schade.
- De uitgangstraining dient verplicht gedragen te worden voor en na elke officiële wedstrijd. Ook tijdens de trainingen streven we naar uniformiteit en trainen we in kledij van de club.
- Wanneer een speler zijn bal kwijt is, is hij/zij verplicht een nieuwe bal van de club aan te kopen. Een eigen bal meebrengen om te trainen is niet toegelaten.
- De wedstrijdkledij (m.u.v. de speelkousen en broekje) wordt centraal bijgehouden. Elke trainer bepaalt hoe deze kledij gewassen wordt, en maakt hierover afspraken met zijn/haar ploeg. Deze afspraken zijn geldig voor alle ploegleden.
- Vanaf 1 oktober is het om gezondheidsredenen verplicht te trainen in lange trainingsbroek.
- Beenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden.
- Wanneer er wordt meegetraind met de provinciale selectiegroep of via oproepen van de KBVB tellen deze trainingen mee bij de bepaling van de matchopstelling.
- Spelers, ouders én club zullen zich onthouden van elke handeling, zowel mondeling als schriftelijk, die de andere kan schaden in goede naam en faam. Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden in de club.
- Elke speler is akkoord om zijn gegevens intern te verspreiden voor communicatiedoeleinden.
- Testwedstrijden en/of -trainingen bij een andere club kunnen enkel na goedkeuring van de jeugdcoördinator en/of -voorzitter en na schriftelijke bevestiging door onze gerechtigde correspondent Daniel Van Schel. Deze trainingen tellen niet mee als officiële training. Spelers die geen schriftelijk ok krijgen, vallen niet onder de verzekering van KLSK in het geval zij een blessure zouden oplopen.
- Eventuele blessures of ongevallen die gebeuren in het kader van de voetbalactiviteiten, kunnen enkel door de verzekering van de club terugbetaald worden wanneer er op een correcte manier en binnen de gestelde termijn aangifte gedaan wordt. Formulieren voor ongevallenaangifte kan men terug vinden op onze website of bij uw trainer of afgevaardigde.
- Spelers die op het einde van het seizoen hun vrijheid aanvragen en het volgende seizoen terug aansluiten bij KLSK betalen 50€ administratiekosten.
- Het ontvreemden of stelen van bezittingen van de club, medespelers en medewerkers wordt gesanctioneerd.
- Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk verwijderd uit de club bij beslissing van het jeugdbestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.
- De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Wij vragen daarom waardevolle voorwerpen (gsm, mp3, geld, gameboy, sieraden..) niet in de kleedkamers achter te laten.
- Bij ongeldige of niet-verwittigde afwezigheden op de trainingen of op de verplichte activiteiten, kan de trainer beslissen om de speler niet te laten deelnemen aan de match hetzij op de bank te laten starten.
- Wanneer een speler niet geselecteerd is voor de wedstrijd van de interprovinciale jeugd (om welke reden ook) en verzaakt om te spelen bij de regionale ploeg, kan hij de match nadien niet geselecteerd worden voor de interprovinciale jeugd. 
- Spelers die hun lidgeld niet tijdig betalen mogen niet beginnen aan de trainingen zolang het lidgeld niet volledig is betaald. 
- Je studies primeren ten allen tijde. Tijdens de examenperiodes worden de trainingssessies gereduceerd. 
- Beleefdheid staat hoog in ons vaandel. Een begroeting bij aankomst en/of vertrek is een must.
- Kritiek en/of negatieve commentaren van ouders of spelers op trainers of de club op sociale media is verboden. Dit kan gevolgen hebben voor de ouders en spelers, met kans op onmiddellijke stopzetting van de samenwerking.

Afspraken Spelers:

- Spelers dienen altijd respect te hebben voor eigen medespelers, de tegenstanders en de scheidsrechter, wat vanzelfsprekend is !
- De enige voertaal binnen KLSK is het Nederlands, dus spreken de spelers onderling geen andere talen.
- Alle trainers hebben begin van het seizoen een materialenpakket gekregen. Zij EN de spelers zijn hiervoor verantwoordelijk. Spring dus op een “normale” manier met dit materiaal om!
- Zorg dat je op een goede normale wijze omgaat met je medespelers en tegenstanders.
- Ouders mogen positief aanmoedigen (graag zelfs), maar zich niet bemoeien met het coachen en het eventueel beledigen van de scheidsrechter.
- De kleedkamer dient volledig leeg en schoon achtergelaten te worden, zowel bij training als bij de wedstrijd.
- Afwezigheid bij training of wedstrijd steeds melden aan de coach.
- Wees op tijd tijdens trainingen en wedstrijden.
- Spelers dienen zich op wedstrijd en trainingsdagen te ontdoen van sieraden ter wille van de veiligheid.
- Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens trainingen.
- Douchen na de wedstrijd en de training is in principe verplicht.

PESTGEDRAG:

Bij KLSK moet iedereen zich veilig en goed voelen en daarom gelden volgende regels:

- Ik accepteer de ander zoals hij/zij is en ik discrimineer niet.
- Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen.
- Ik blijf van de spullen van een ander af.
- Als er ruzie is speel ik niet voor rechter.
- Ik bedreig niemand, ook niet met woorden.
- Ik neem geen wapens of drugs mee naar KLSK.
- Ik gebruik geen geweld.
- Als iemand mij hindert vraag ik hem/haar duidelijk daarmee op te houden.
- Als dit niet helpt vraag ik de trainer om hulp.

Wat verwachten wij van de ouders/supporters:

In onze club zijn ouders zeer belangrijk. Daarom stimuleren wij de ouders om regelmatig uw kind te komen aanmoedigen tijdens wedstrijden. JULLIE ZIJN ECHTER DE 12de MAN EN NIET DE 2de COACH, daarom volgende richtlijnen:
- Zorg dat uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden, afmelden doe je ruim op tijd. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van de trainingen.
- Wees enthousiast en moedig uw kind en de ploeg aan. Gedraag je en toon dat je een echte supporter bent.
- Wees positief naar eigen team, trainers en afgevaardigden alsook voor de tegenpartij.
- Toon correct gedrag , geef zelf het voorbeeld aan uw kind.
- Schaden van het imago van KLSK en haar trainers/spelers/bestuurders/... kunnen leiden tot sancties.
- Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden over aan de coach. Wees supporter en geen assistent-coach !!!
- Het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken kan best interessant en leuk zijn, maar staat soms lijnrecht tegenover de opleiding binnen onze vereniging.
- Het resultaat na de wedstrijd analyseren kan leuk zijn, maar staat loodrecht tegenover de opleiding binnen onze club. Resultaat is dus niet belangrijk, wel de opleiding.
- Indien je echt begaan bent met onze club kan u zich op één of andere manier engageren bij één of andere clubactiviteit. Daarvoor kan u steeds terecht bij één van onze jeugdcoördinatoren of bij iemand van het jeugdbestuur.
- Beslissingen genomen door trainers, coördinatoren en TVJO/Visieverantwoordelijke worden genomen in het belang van de speler en steeds gefundamenteerd en ondersteund door de sportieve cel.
- Vraag geen voorkeursbehandeling voor u kind, voetbal is een ploegsport.
- De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd!
- Als u kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
- Gun uw kind het kind zijn.

Onze Mailadressen

Algemene vragen i.v.m. KLSK : 
info@sklonderzeel.be

Jeugdwerking van KLSK : 
jeugd@sklonderzeel.be

Testen/scouting : 
scouting@sklonderzeel.be

Websitegerelateerd : 
website@sklonderzeel.be

BELANGRIJK! 
Gebruik steeds het correcte mailadres. 
Dit zorgt voor een vlotte communicatie en snelle afhandeling van uw vraag.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.