S.K. Londerzeel

Omdat voetbaltalent kansen moet krijgen

Afspraken SK Londerzeel

Organisatie en afspraken zijn sleutelwoorden in onze club.
Om alles in goeie banen te leiden maken wij met al onze jeugdspelers én hun ouders een aantal afspraken.
Alle jeugdspelers en ouders verklaren zich akkoord met deze afspraken bij de inschrijving.

Algemene afspraken:

 • De enige voertaal binnen KLSK is het Nederlands. Dit betekent dat alle interne communicaties in het Nederlands dienen te gebeuren.
 • Per seizoen worden door het bestuur de lidmaatschapsbijdragen vastgelegd. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de RBFA, de verzekering en de inschrijving K Londerzeel SK. Bij onvolledige of niet – betaling van het lidgeld worden spelers in eerste instantie geweerd van trainingen en wedstrijden. Indien na formele verwittiging het lidgeld nog niet wordt betaald, wordt de speler bij de club uitgesloten.
 • Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.
 • Respect is het grote codewoord binnen onze jeugdopleiding. Wij tonen en eisen respect voor ieder individu zonder onderscheid naar geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, geaardheid, fysieke ontwikkeling, talent of ambitie. Wij eisen ook respect voor onze infrastructuur.
 • Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij dat er geen glazen of glazen flesjes mee genomen worden naar de terreinen en dat er niet gevoetbald wordt naast de terreinen.
 • De spelers/ouders kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de coördinator voorafgaand aan een gesprek met de betrokken jeugdopleider.
 • Het bestuur verbindt zich ertoe dit intern reglement op het internet te plaatsen, zodat dit voor iedereen toegankelijk is.
 • Dit intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via publicatie op het internet.
 • In alle gevallen waarin dit intern reglement niet voorziet, beslist de sportieve cel en het bestuur.
 • Indien de speler en ouders beslissen in de loop van het seizoen de club te verlaten of de club genoodzaakt is de speler uit de club te ontzetten, kan er géén sprake zijn van terugbetaling van het lidgeld voor het lopende seizoen.
 • Spelers die op het einde van het seizoen hun vrijheid aanvragen en het volgende seizoen terug aansluiten bij KLSK betalen 50€ administratiekosten.

Afspraken rond gedrag en leefregels voor spelers tijdens trainingen:

 • Alle hieronder beschreven gedrag- en leefregels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de opleider of begeleider. De opleiders of begeleiders kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen (mits goedkeuring sportieve cel) per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.
 • De enige voertaal tijdens de aanwezigheid in en op de club is het Nederlands . Het gebruik van het Nederlands bevordert de sportieve en algemene integratie alsook de sociale kansen in een tweetalig België.
 • We verwachten dat elke jeugdspeler tijdens ELKE wedstrijd en ELKE training een drinkbus heeft, gevuld met water.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens ELKE wedstrijd en ELKE training. Zonder beenbeschermers wordt er niet getraind of gespeeld.
 • Elke afwezigheid voor een training wordt bij voorkeur ten laatste 2 uren voor aanvang van de training gemeld. Bij meerdere afwezigen stelt dit de opleider nog in staat om de organisatie van de training aan te passen en een kwalitatieve training te garanderen. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.
 • Bij ongeldige of niet-verwittigde afwezigheden op de trainingen of op de verplichte activiteiten, kan de trainer beslissen om de speler niet te laten deelnemen aan de wedstrijd.
 • Elke speler is minimaal een kwartier vóór het begin van de training aanwezig op de club.
 • Elke speler groet zijn opleider en begeleider bij aankomst en vertrek in de club. Ook elke andere medewerker van de club wordt op gepaste wijze gegroet.
 • Elke kwetsuur wordt vóór de training gemeld aan de opleider. In overleg met de opleider wordt de kiné of clubdokter bezocht.
 • Vanaf het ogenblik dat de medische staf beslist dat een gekwetste speler zich terug mag aanbieden tijdens de trainingen, gebeurt de revalidatie volledig in de club en moet de speler aanwezig zijn tijdens de trainingen, tenzij anders besproken met de opleider.
 • Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn kleedkamer. Hij loopt niet vrij rond in de trainingsaccommodatie.
 • De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijk toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.
 • Geen onnodige waardevolle voorwerpen of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken. Indien men ervoor kiest om een gsm / smartphone mee te brengen, kan de opleider gevraagd worden om het toestel te bewaren op een veilige plaats. Indien de speler hier niet voor kiest, ligt de verantwoordelijkheid tot beschadiging, diefstal of verlies volledig bij de speler.
 • De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is. Uiterlijk 20 minuten na het einde van de training dient iedere speler uit de kleedkamer te zijn.
 • Als de opleider of begeleider het woord neemt, zwijgen alle spelers.
 • Vóór de training wordt telkens gecontroleerd of er nog iemand naar het toilet moet.
 • Voor al de spelers zich naar het oefenveld begeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.
 • De spelers begeven zich gezamenlijk en gegroepeerd onder begeleiding van de opleider naar het trainingsveld.
 • De speler houdt zijn persoonlijke bal steeds in zijn handen van en naar het oefenterrein.
 • Het trainingsmateriaal wordt om beurten door de spelers naar het trainingsveld gedragen. Opleiders vanaf U12 baseren zich hier voor op hun duo-takenlijst waarbij – in beurtrol – telkens 2 spelers verantwoordelijk zijn voor orde, netheid en organisatie in kleedkamer en terrein, onder het waakzaam oog van de opleider. Spelers van U7 tem U11 worden hierover gaandeweg verantwoordelijkheid bijgebracht.
 • Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens trainingen. Er wordt niet gespeeld tijdens en op weg naar en van de training.
 • Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
 • Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden. bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training. verhoogt. beïnvloeden.
 • De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training.
 • De opleider kan altijd beslissen om individuele trainingsopdrachten op te leggen voor thuis. De uitvoering hiervan is verplicht. Het verwaarlozen van deze opdrachten kan de evaluatie negatief
 • Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer worden buiten de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt. Er worden GEEN schoenen gereinigd onder de douche.
 • Hou de kleedkamers en de infrastructuur proper! Het opzettelijk bevuilen ervan of ernstige nalatigheden zullen ernstig gesanctioneerd worden.
 • Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche (de allerkleinsten worden hier aangepast begeleid).
 • Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn outfit ordelijk weg.
 • Het reinigen van de kleedkamer gebeurt door het onderhoudspersoneel. We verwachten van alle spelers (vanaf U12) dat ze na de training/match de kleedkamer netjes achterlaten. De trainer zal als eindverantwoordelijke afspraken maken met zijn team hoe dit georganiseerd wordt. De aangewezen verantwoordelijken houden zich aan de afspraken.
 • Na de training mag de speler een drank nuttigen in de cafetaria van de club. Hij/zij blijft echter niet langer dan nodig zonder toezicht op het trainingscenter. Hij/zij houdt zich strikt aan de afspraak die met de ouders of voogden gemaakt zijn met betrekking tot het verblijf in de club. 30 minuten na afloop van de training of wedstrijd eindigt de verantwoordelijkheid van de club.
 • Spelers die opzettelijke schade toebrengen aan de accommodatie van de club of de geparkeerde wagens op de parking, worden, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld voor deze schade.
 • Wanneer een speler zijn bal kwijt is, is hij/zij verplicht een nieuwe bal van de club aan te kopen. Een eigen bal meebrengen om te trainen is niet toegelaten.
  - De wedstrijdkledij (m.u.v. de speelkousen en broekje) wordt centraal bijgehouden. Elke trainer bepaalt hoe deze kledij gewassen wordt, en maakt hierover afspraken met zijn/haar ploeg. Deze afspraken zijn geldig voor alle ploegleden.
 • Vanaf 1 oktober is het om gezondheidsredenen verplicht te trainen in lange trainingsbroek.
 • Wanneer er wordt meegetraind met de provinciale selectiegroep of via oproepen van de KBVB tellen deze trainingen mee bij de bepaling van de matchopstelling.
 • Testwedstrijden en/of -trainingen bij een andere club kunnen enkel na goedkeuring van de jeugdcoördinator en/of -voorzitter en na schriftelijke bevestiging door onze gerechtigde correspondent Daniel Van Schel. Deze trainingen tellen niet mee als officiële training. Spelers die geen schriftelijk ok krijgen, vallen niet onder de verzekering van KLSK in het geval zij een blessure zouden oplopen.
 • Eventuele blessures of ongevallen die gebeuren in het kader van de voetbalactiviteiten, kunnen enkel door de verzekering van de club terugbetaald worden wanneer er op een correcte manier en binnen de gestelde termijn aangifte gedaan wordt. Formulieren voor ongevallenaangifte kan men terug vinden op onze website of bij uw trainer of afgevaardigde.

Afspraken rond gedrag en leefregels voor spelers tijdens wedstrijden:

 • De meeste bovenstaande gedrag- en leefregels tijdens trainingen gelden ook voor wedstrijden.
 • Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt.
 • Veelvuldig te laat komen betekent definitieve verwijdering als speler.
 • Elke speler biedt zich voor de wedstrijd aan in uitgangstraining.
 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens wedstrijden, opwarming en wedstrijdbesprekingen.
 • De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag zal een sanctie opgelegd worden.
 • In het kader van engagement en fairplay worden onze spelers vanaf U14 die bestraft werden met een gele kaart of onrespectvol gedrag vertoonden ten opzichte van de scheidsrechter verplicht tot het fluiten van een jeugdwedstrijd U6 -U10 onder begeleiding.
 • Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de begeleider, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de begeleider hier oplegt.
 • Als de speler klaar is, wacht hij in de kleedkamer tot de andere spelers van zijn groep klaar zijn. In groep begeven de spelers zich naar de receptie en onmiddellijk daarna naar de ouders of begeleiders. Het is niet toegestaan opnieuw op de velden te gaan voetballen.
 • Tijdens de wedstrijden mag enkel de voorziene outfit (pakket) gedragen worden.
 • Vóór de wedstrijden leeft de speler de afspraken na met betrekking tot voeding en drank en bouwt hij zeker voldoende tijd in tussen de laatste maaltijd en de wedstrijd.
 • Wanneer een speler niet geselecteerd is voor de wedstrijd van de interprovinciale jeugd (om welke reden ook) en verzaakt om te spelen bij de regionale ploeg, kan die in regel de wedstrijd nadien niet geselecteerd worden voor de interprovinciale jeugd. 
 • We verwachten dat elke jeugdspeler tijdens ELKE wedstrijd en ELKE training een drinkbus heeft, gevuld met water.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens ELKE wedstrijd en ELKE training. Zonder beenbeschermers wordt er niet getraind of gespeeld.
 • Alle sieraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

Afspraken rond ander gedrag en leefregels voor spelers:

 • De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich fris kunnen aanbieden op trainingen en wedstrijden om een hoog technisch niveau te kunnen bereiken. Tot en met 12 jaar moeten ouders er rekening mee houden dat hun kinderen rond 21 uur naar bed gaan.
 • Deelname aan sportactiviteiten buiten de club (schoolvoetbal, loopwedstrijden, …), dienen gemeld te worden aan de opleider, zodoende deze rekening kan houden met de workload van de speler op training en wedstrijd. Dit ten voordele van de algemene fitheid en blessurepreventie.
 • Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan de club (trainings- en spelersuitrusting inbegrepen), medespelers en medewerkers kan bestraft worden met onmiddellijke verwijdering van de speler.
 • Spelers kunnen op willekeurige tijdstip gevraagd worden om hun medewerking te verlenen aan gezondheidsonderzoeken en drugstesten.
 • Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk verwijderd uit de club. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.
 • Pestgedrag en / of cyberpesten wordt absoluut niet getolereerd! Recidiverend pestgedrag kan bestraft worden met onmiddellijke verwijdering van de speler.
 • Alle spelers moeten zich steeds aan de overeengekomen gedragsregels rond het gebruik van sociale media houden:
 • Elke speler heeft een voorbeeldfunctie en streeft die ook na. De club verwacht dat de spelers zich spiegelen aan deze modelhouding.
 • Communicatie via nieuwe media gebeuren steeds op een professionele en respectvolle manier. Tegen elke inbreuk zal streng opgetreden worden.
 • PESTGEDRAG: Bij KLSK moet iedereen zich veilig en goed voelen en daarom gelden volgende regels:
  • Ik accepteer de ander zoals hij/zij is en ik discrimineer niet.
  • Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen.
  • Ik blijf van de spullen van een ander af.
  • Als er ruzie is speel ik niet voor rechter.
  • Ik bedreig niemand, ook niet met woorden.
  • Ik neem geen wapens of drugs mee naar KLSK.
  • Ik gebruik geen geweld.
  • Als iemand mij hindert vraag ik hem/haar duidelijk daarmee op te houden.
  • Als dit niet helpt vraag ik de trainer om hulp.

Afspraken in verband met school:

 • Aan elke speler kan gevraagd worden (na overleg met ouders) om het schoolrapport voor te leggen.
 • Verwaarlozen van de studies kan, na contact met de schooldirectie, leiden tot tijdelijke stopzetting van trainings- en wedstrijdactiviteiten.
 • Schoolproblemen worden tijdig aan de technische staf gemeld. Indien noodzakelijk kan er studieadvies gegeven worden.

Specifieke afspraken met ouders - Charter voor ouders:

 • Ouders, familie en vrienden van een jeugdspeler zijn steeds van harte welkom langs het veld en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het (jeugd)voetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds als waardige supporter gedragen en dit in alle omstandigheden. Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken aan scheidsrechter, teamgenoten en tegenstanders zijn niet toelaatbaar.
 • Toon een positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en geef goede prestaties een gepaste aandacht. Enige zin voor relativering kan op termijn geen kwaad.
 • Gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden geven het clubleven meer kleur en als dat nog eens gepaard gaat met sereen gedrag naar ploegmakkers van uw kind, tegenstrevers en hun ouders, scheidsrechters en andere verantwoordelijken, ... dan doen ouders hun voorbeeldfunctie alle eer aan.
 • Geen bemoeizucht of inmenging in ploegopstellingen, speelwijze of andere voetbaltechnische aspecten.
 • Laat het coachen aan de trainer over. Dit zowel op training als tijdens wedstrijden. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club.
 • Heb je vragen over het sportieve? Spreek de coördinator aan en niet de trainer.
 • Ga je kind ook niet straffen door hem voetbal te ontnemen. U straft niet alleen hem, maar ook het team. Voor wedstrijden moeten we op alle jongens kunnen rekenen.
 • Uit veiligheid voor de jeugd vragen wij aan de ouders die hun kind komen ophalen reeds aanwezig te zijn ten laatste 15’ minuten na de training. Ten laatste 30’ na de training (of thuiswedstrijd) stopt de verantwoordelijkheid van de club.
 • Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de technische staf op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.
 • De ouders van elke jeugdspelers worden met aandrang gevraagd om alle wijzigingen aangaande contactgegevens onmiddellijk aan de club te melden teneinde de onderlinge communicatie niet in het gedrang te laten komen.
 • De ouders van elke jeugdspeler worden bij aanvang van het seizoen uitgenodigd op een infosessie tijdens de pasdag. De aanwezigheid op deze infosessie is verplicht.
 • Alle ouders moeten zich steeds aan de overeengekomen gedragsregels rond het gebruik van sociale media houden:
 • Net als elke speler heeft elke ouder een voorbeeldfunctie en streeft die ook na. De club verwacht dat de ouders zich spiegelen aan deze modelhouding.
 • Communicatie via nieuwe en sociale media gebeuren steeds op een professionele en respectvolle manier. Tegen elke inbreuk zal streng opgetreden worden.
 • Tenslotte, heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt de werking van de club.

Regels rond privacy:

De Europese privacyverordening (General Data Protection Regulation GDPR) bepaalt dat organisaties vanaf mei 2018 hun klanten moeten laten weten welke gegevens ze digitaal bijhouden en aantonen dat die gegevens ook veilig bewaard worden. Onze club verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven spelers met behulp van de computer. Dat is nodig om de spelersadministratie en de opleiding en begeleiding van onze spelers efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de club ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige spelers, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de spelers of hun ouders. De privacywet geeft ouders het recht te weten welke gegevens de club verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. Welke informatie houdt de club digitaal bij ?

 • Persoonsgegevens speler (geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, foto…)
 • Contactgegevens ouders
 • Noodnummer
 • Medisch relevante informatie (bv. allergie, diabetes, epilepsie, eerdere blessures, …)
 • Historiek met relevantie informatie van de afgelopen seizoenen (medisch, evaluaties, aan- en afwezigheden, speelminuten, tuchtprocedures, …)
 • Historiek met relevantie informatie van het lopende seizoen (medisch, evaluaties, aan-en afwezigheden, speelminuten, tuchtprocedures, …)
 • Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de spelersgegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de club over hun kind. De club kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medespelers.
 • Voor het verzamelen van de gegevens gebruikt onze club het digitale pakket ProSoccerData. Met de leverancier van dit pakket is contractueel vastgelegd dat deze informatie enkel door de club kan geraadpleegd en gebruikt worden. De leverancier zorgt ervoor dat de data voldoende afgeschermd zijn tegen ongewenste bezoekers. Enkel wie beschikt over een geldige login, kan gegevens raadplegen. Enkel het bestuur en de sportieve cel kan beschikken over alle gegevens. Alle andere leden van de sportieve staf hebben alleen toegang tot de gegevens als ze opleiding geven aan jouw kind. Deze medewerkers kunnen alleen zien wat relevant is voor hen. Andere opleiders hebben geen toegang. Begeleiders (afgevaardigden) hebben alleen toegang tot de gegevens als ze instaan voor de begeleiding van jouw kind. Deze medewerkers kunnen alleen zien wat relevant is voor hen.

Onze Mailadressen

Algemene vragen i.v.m. KLSK : 
info@sklonderzeel.be

Jeugdwerking van KLSK : 
jeugd@sklonderzeel.be

Testen/scouting : 
scouting@sklonderzeel.be

Websitegerelateerd : 
website@sklonderzeel.be

BELANGRIJK! 
Gebruik steeds het correcte mailadres. 
Dit zorgt voor een vlotte communicatie en snelle afhandeling van uw vraag.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.